Villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor definieras följande termer:

ångerfrist: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

Konsument: en fysisk person som inte agerar i yrkesmässigt eller affärsmässigt syfte och som har ett distansavtal med näringsidkaren;

Dag: kalenderdag;

Varaktighetstransaktion: ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, där leverans- och/eller inköpsskyldigheten sprids över tiden;

Varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden ta del av den lagrade informationen och återge den i oförändrad form.

Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;

Företagare: en fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

Distansavtal: ett avtal där en del av ett system som organiseras av företagaren för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, för att ingå avtalet exklusiv användning av ett eller flera medel för distanskommunikation;

Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig i samma rum samtidigt.

Allmänna villkor: entreprenörens nuvarande allmänna villkor.

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

Företagets namn: AP E-com LTD

Företagsnummer: 14469519

info@bellezasverige.se

27 Old Gloucester Street, WC1N 3AX London

+316 16818704

 

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och alla avtal som ingås på distans samt beställningar mellan företagaren och konsumenter.

Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning och att de på konsumentens begäran kommer att sändas till konsumenten kostnadsfritt så snart som möjligt.

Om distansavtalet ingås elektroniskt ska texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de ska skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.

Om det utöver dessa allmänna villkor även gäller särskilda produkt- eller tjänstevillkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och konsumenten ska vid motstridiga allmänna villkor alltid förlita sig på den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklarade, kommer resten av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas, i ömsesidigt samråd, med en bestämmelse som närmar sig den ursprungliga bestämmelsens tillämpningsområde så nära som möjligt.

Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor ska bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Oklarheter om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann återspegling av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet som är bindande för entreprenören.

Alla bilder, specifikationer och uppgifter i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller upplösning av kontraktet.

Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

 • priset inklusive skatter;
 • de eventuella kostnaderna för transporten;
 • Hur avtalet ska ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
 • Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
 • Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
 • Nivån på avgiften för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundavgiften för det använda kommunikationsmedlet;
 • Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts och, om så är fallet, hur konsumenten kan ta del av det;
 • Det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, korrigera dem;
 • Alla andra språk på vilka avtalet kan ingås utöver Svenska;
 • de uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och hur konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder på elektronisk väg, och
 • distansavtalets minimilängd i händelse av en förlängd transaktion.
 • Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och material.

 

Artikel 5 - Avtalet

Avtalet ingås, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

Om avtalet upprättas elektroniskt ska näringsidkaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan - inom lagstadgade gränser - få information om huruvida konsumenten kan fullgöra sina betalningsskyldigheter samt alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett sunt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avvisa en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.

Företagaren kommer att produkten eller tjänsten till konsumenten följande information skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten på ett lättillgängligt sätt kan lagras på ett varaktigt medium, skicka:

 • Besöksadress till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;
 • Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 • information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 • De uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte näringsidkaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks.

Kraven på uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.

Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast följande

 

Artikel 6 - Ångerrätt

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 30 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och företagaren utsett till företrädare för konsumenten har mottagit produkten.

Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt ska han återlämna produkten med alla medföljande tillbehör och - om rimligen möjligt - i originalskick och originalförpackning till företagaren, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela näringsidkaren detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har mottagit produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. När konsumenten har meddelat att han eller hon vill utnyttja sin ångerrätt måste han eller hon returnera produkten inom 30 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, till exempel med hjälp av ett postbevis.

Om konsumenten vid utgången av de perioder som anges i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren, är köpet ett faktum.

 

Artikel 7 - Kostnader i händelse av återkallelse

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera produkterna.

Om konsumenten har betalat ett belopp ska operatören så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter det att konsumenten har frånträtt avtalet, återbetala detta belopp. Detta gäller under förutsättning att produkten redan har mottagits av säljaren eller att ett avgörande bevis för returen kan tillhandahållas.

 

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan utesluta att konsumenten har ångerrätt för produkter som definieras i punkterna 2 och 3. Förbudet mot ångerrätt är endast giltigt om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum i samband med erbjudandet, eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.

   

  Artikel 9 - Priset

  Under den giltighetstid som anges i erbjudandet höjs inte priserna på produkterna och/eller tjänsterna, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

  I motsats till vad som sägs i föregående stycke får näringsidkaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som näringsidkaren inte har någon kontroll över, till rörliga priser. Denna koppling till fluktuationer och det faktum att alla priser som nämns är riktpriser kommer att nämnas tillsammans med erbjudandet.

  Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagstiftning eller föreskrifter.

  Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit det och:

  • de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
  • konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.

  De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

  Alla priser kan innehålla tryckfel och tryckfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av feltryck och felskrivningar. Vid feltryck är företagaren inte skyldig att leverera produkten till fel pris.

   

  Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

  Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

  En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten på grundval av avtalet kan göra gällande mot företagaren.

  Eventuella fel eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 30 dagar efter leveransen. Produkterna ska returneras i originalförpackningen och i nytt skick.

  Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren är aldrig ansvarig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild tillämpning av konsumenten, och inte heller för råd om användning eller tillämpning av produkterna.

  Garantin gäller inte om:

  Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit tredje part reparera och/eller modifiera dem;

  De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

  Bristen är helt eller delvis ett resultat av statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om arten eller kvaliteten på de material som används.

   

  Artikel 11 - Leverans och genomförande

  Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han eller hon tar emot och genomför beställningar av produkter.

  Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

  Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget ta emot beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd och har rätt till ersättning.

  Vid upplösning i enlighet med föregående punkt ska näringsidkaren betala tillbaka det betalda beloppet till konsumenten så snabbt som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

  Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig ska näringsidkaren sträva efter att tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaden för eventuell returfrakt ska bäras av entreprenören.

  Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd och av entreprenören meddelad representant, om inte annat uttryckligen överenskommits.

   

  Artikel 12 - Fortsatta transaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

  Uppsägning

  Konsumenten kan när som helst ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.

  Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster i slutet av den fasta löptiden, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

  Konsumenten kan ingå de avtal som nämns i de föregående punkterna:

  • säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  • åtminstone avsluta dem på samma sätt som han avslutade dem;
  • alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

  Förlängning

  Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.

  Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet före utgången av förnyelseperioden, med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

  Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad och en period som inte överstiger tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter, men mindre än en gång i månaden.

  Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av provdagar, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

  Varaktighet

  Om ett avtal varar mer än ett år kan konsumenten efter ett års avtalstid när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimligheten och rättvisan gör att avtalet inte kan sägas upp före utgången av den överenskomna avtalstiden.

   

  Artikel 13 - Betalning

  Om inget annat datum har avtalats bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.

   

  Artikel 14 - Klagomålsförfarande

  Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

  Klagomål som lämnas till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 30 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

  Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

  Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

  Om ett klagomål anses giltigt av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

   

  Artikel 14 - Klagomålsförfarande

  Klagomål om genomförandet av avtalet måste lämnas in till entreprenören inom 7 dagar fullständigt och tydligt beskrivet, efter att konsumenten har upptäckt bristerna.

  Klagomål som lämnas till entreprenören kommer att besvaras inom en period av 30 dagar från mottagningsdatumet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre behandlingstid kommer entreprenören att svara inom 14-dagarsperioden med ett meddelande om mottagande och en indikation på när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

  Om klagomålet inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.

  Ett klagomål avbryter inte entreprenörens skyldigheter, såvida inte entreprenören skriftligen anger något annat.

  Om ett klagomål anses giltigt av entreprenören kommer entreprenören, efter eget gottfinnande, antingen att ersätta eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

   

  Artikel 15 - Tvister

  Svensk lag skall exklusivt tillämpas på avtal mellan näringsidkaren och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor är tillämpliga. Även om konsumenten är bosatt utomlands.

  Svensk lag skall exklusivt tillämpas på avtal mellan näringsidkaren och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor är tillämpliga. Även om konsumenten är bosatt utomlands.